ARQUISERRA.

Estudi d’Arquitectura amb 35 anys d’experiència creant espais i desenvolupant projectes de diversa magnitud i requeriment funcional, dirigit per l’Arquitecte Juan Fco. Serra Andreu.

Una infraestructura de tipus mig, polivalent i eficaç, formada per un equip de tècnics i delineants propi, que amb l’habitual col·laboració d’altres Estudis ( Instal·lacions, Estructures, Geotècnia... ) dóna resposta global a les necessitats que l’Arquitectura, l’Enginyeria i l’Urbanisme sol·liciten avui en dia.

El tracte curós amb el projecte i personalitzat amb el client, són sense dubte un dels trets presents en tot moment a l’Estudi. així com el ferm compromís d’aportar escala humana fugint dels formalismes, en l’afany de perseguir la bona Arquitectura.

Estudio de Arquitectura con 35 años de experiencia creando espacios y desarrollando proyectos de distinta magnitud y requerimiento funcional, dirigido por el Arquitecto Juan Fco. Serra Andreu.

Una infraestructura de tipo medio, eficaz y polivalente, formada por un equipo de técnicos y delineantes propio, que con la habitual colaboración de otros Estudios ( Instalaciones, Estructuras, Geotecnia... ) da respuesta de forma conjunta y total a las necesidades que la Arquitectura, la Ingeniería o el Urbanismo solicitan hoy en día.

El trato cuidado del proyecto, y personal con el cliente, son sin duda uno de los aspectos presentes en todo momento en el Estudio, así como el firme compromiso en aportar escala humana al proyecto, huyendo de formalismos en pro de la buena Arquitectura.

Equip | Equipo

Juan Fco. Serra Andreu   jfserra@arquiserra.net
Arquitecte des del 1975 per la E.T.S.A.B. Especialista en programes de gran superfície per a Centres Comercials, Oci - Hoteler i espais Multicinema, així com en obra nova i rehabilitació d‘edificis d’oficines i Habitatges, tant a Espanya com a Portugal.
Arquitecto desde 1975 por la E.T.S.A.B. Especialista en programas de gran envergadura para Centros Comerciales, de Ocio-Hotelero y espacios Multicines, así como en obra nueva y rehabilitación de edificios de Oficinas y Viviendas, tanto en España como en Portugal.

Luisa Alonso Pedrosa   lalonso@arquiserra.net
Arquitecta des del 2004 per la E.T.S.A.B. i Màster en Teoria i Crítica de l’Arquitectura. Especialitzada en Rehabilitació de Patrimoni Arquitectònic i desenvolupament de programes d’Arquitectura Sanitària - Assistencial.
Arquitecta desde el 2004 por la E.T.S.A.B. y Máster en Teoría y Crítica de la Arquitectura. Especializada en Rehabilitación de Patrimonio Arquitectónico y desarrollo de programas de Arquitectura Sanitaria - Asistencial.

Joan Fr. Serra Monguió    jfserram@arquiserra.net
Arquitecte des del 2005 per la E.T.S.A.B. Desenvolupament principal de projectes i direcció d’obra en reforma, rehabilitació i adequació d’edificis y habitatges tant pel sector públic com pel privat.
Arquitecto desde el 2005 por la E.T.S.A.B. Desarrollo principal de proyectos y dirección de obra en reforma, rehabilitación y adecuación de edificios y viviendas tanto para el sector público como para el privado.

Carlos Serra Monguió   cserra@arquiserra.net
Arquitecte Tècnic des del 2004 per la UPC a Barcelona i Enginyer de l’Edificació al 2009 per La Salle, ha treballat com a Direcció d’Execució d’Obra en projectes de rellevància com les Torres Toyo Ito de Barcelona, o l’edifici d’oficines de Chipperfield a l’Av. Diagonal. Compta amb llarg llistat de D.E.O. per a l’empresa pública GISA en programes educatius.
Arquitecto Técnico desde 2004 por la UPC de Barcelona e Ingeniero de la Edificación en el 2009 por La Salle, ha trabajado como Dirección de Ejecución de Obra en proyectos de relevancia como las Torres Toyo Ito en Barcelona, o el edificio de Oficinas de Chipperfield en Av. Diagonal. Cuenta con una larga lista de D.E.O. para programas educativos de la empresa pública GISA.

 

CUBIC Arquitectura e Ingeniería s.l.

Societat formada per l’equip d’Arquiserra i A.J. Ingeniería S.L.P., especialitzada en l’assessorament tècnic i el desenvolupament de projectes de gran magnitud, que integra la infraestructura de 2 estudis amb més de 25 anys d’experiència en el sector de l’Edificació, Instal·lacions, Urbanisme i Legalitzacions. 

Sociedad formada por el equipo de Arquiserra y A.J. Ingeniería S.L.P., especializada en el asesoramiento técnico y el desarrollo de proyectos de gran magnitud, que integra la infraestructura de 2 estudios con más de 25 años de experiencia en el sector de la Edificación, Instalaciones, Urbanismo y Legalizaciones.

Premeu el logotipus per a descàrrega .pdf presentació
Pulse el logotipo para descarga .pdf presentación

Àrees d’Actuació | Áreas de Actuación

Estudis d’implantació i optimització d’espais
Estudios de implantación y optimización de espacios

Projectes executius d’Arquitectura i Enginyeria en Obra Nova i Reforma
Proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería en obra nueva y reforma

Direcció Integrada i executiva d’Arquitectura, Obra Civil i Instal·lacions
Dirección integrada y ejecutiva de arquitectura, obra civil e instalaciones

Management i Control Econòmic
Management y control económico

Enginyeria Legal, Llicències d’Obra, Llicències d’Activitat - Ambiental i Legalitzacions
Ingeniería legal, Licencias de Obra, Licencias de Actividad-Ambiental y Legalizaciones

Simulació energètica d’edificis ( Lider, Calener )
Simulación energética de edificios ( Lider, Calener )

Optimització de Consums Energètics
Optimización de consumos energéticos

Sostenibilitat, Noves Tecnologies i Edificis Zero
Sostenibilidad, Nuevas Tecnologías y Edificios Cero

Assessorament Tècnic i Legal en a Arquitectura i Enginyeria
Asesoramiento técnico y legal en cuanto a arquitectura e ingeniería

Auditories
Auditorías

Âmbits d'actuació |Ámbitos de Actuación

Centres Comercials | Centros comerciales

Centres Lúdics – Multicinemes | Centros Lúdicos - Multicines

Centres Culturals i Esportius | Centros Culturales y Deportivos

Edificis d’Oficines | Edificios de Oficinas

Auditoris – Sales d’Actes | Auditorios - Salas de Actos

Edificis d’Habitatges | Edificios de Viviendas

Edificis Hotelers | Edificios Hoteleros

Centres Educatius | Centros Educativos

Aparcaments | Aparcamientos

Grans Magatzems de Distribució | Grandes almacenes de distribución

Clients | Clientes

Generalitat de Catalunya ( Departament de Treball )
S.O.C. ( Servei d’Ocupació de Catalunya )
GISA
ADIF
Ajuntament de Ripollet
Fundació Privada St. Vicenç de Paül
PRYCA e Intering S.A.
ALCAMPO
General de Galerías S.A.
Costa Calero S.L.
CINESA
La Caixa
COMSA
RIOFISA
Habitatges 96 S.L.
Winterthur Seguros
Grupo Amfora