Àmbits de Treball | Ámbitos de Trabajo

Com a Estudi d’Arquitectura hem desenvolupat les següents tipologies d’Edificis pels sectors públic i privat:
Como Estudio de Arquitectura hemos desarrollado las siguientes tipologías de Edificios para sector público y privado:

Residencial | Residencial
Comercial | Comercial
Oci | Ocio
Administratiu | Administrativo
Docent | Docente
Sanitari | Sanitario
Equipaments | Equipamiento

Descripció del fons i forma amb els que el nostre Estudi afronta les diverses branques professionals:
Descripción del fondo y forma con los que nuestro Estudio afronta las distintas ramas professionales:

Obra Nova | Obra nueva

Projecte Integral. Estudi i Redacció per encàrrec de totes les fases del projecte (Estructura, Instal·lacions, Acabats, Urbanització ), Gestió de Llicències i tramitació amb l’administració, Pressupost d’Obra, Gestió i planificació amb Industrials, direcció i control econòmic de l’obra, segons allò aparaulat i estudiat amb el client. L’interès de l’Arquitecte és el del client, i és en la supervisió de totes les fases i agents que han d’intervenir en un projecte
Proyecto Integral. Estudio y Redacción por encargo de todas las fases del proyecto (Estructura, Instalaciones, Acabados, Urbanización), Gestión de licencias y tramitación con la Administración, Presupuesto de Obra, Gestión y planificación con Industriales, dirección y control económico de la obra, según aquello acordado y estudiado con el cliente.

Gestió, Control i Direcció de Reforma - Rehabilitació | Gestión, Control y Dirección de Reforma - Rehabilitación

Reforma Integral. La identifiquem com aquella intervenció conseqüència d’un canvi de llogater, per la necessitat de venda, o simple malmesa de les condicions pel pas del temps d’un habitatge o propietat. Sovint requereix d’un senzill rentat de cara, o l’actualització de les instal·lacions amb el que comporta en quant a obra, tot i que és força habitual actuar als espais i distribucions per aconseguir actualitzar les condicions als nous usuaris, necessitats o estètica. És per això que com a estudi d’Arquitectes ens ocupem de gestionar i elaborar en representació del client; la totalitat del projecte, la llicència d’obres, el pressupost,el tracte amb els industrials així com una acurada direcció d’obra i control econòmic per supervisar la correcta aplicació d’allò aparaulat inicialment per a l’actuació.
Reforma Integral. La identificamos como aquella intervención consecuencia de un cambio de arrendatario, por la necesidad de venta, o el deterioro por el paso del tiempo de una vivienda o propiedad. A menudo requiere de un simple lavado de cara o la actualización de las instalaciones, a pesar de que actuar en los espacios y distribución se hace habitual para conseguir una actualización del conjunto y sus condiciones a los nuevos usuarios, necesidades o estética. Para ello como estudio de Arquitectos nos ocupamos de gestionar y elaborar en representación del cliente, el proyecto, la licencia de obras, el presupuesto, el trato con los industriales así como una cuidadosa dirección de obra y control económico, para la correcta aplicación de aquello acordado inicialmente con el cliente.

Rehabilitació d’un Immoble. Sovint, arrel de la degradació dels productes i acabats, elements estructurals o l’entrada en vigor de noves normatives, un edifici perd les condicions d’ús, seguretat o estètica, i es fa necessària una actuació de rehabilitació total o parcial ( façana, coberta, escala o ascensor, habitatges ) per a recuperar les condicions òptimes o adaptar les actuals. És en aquest moment quan l’Arquitecte, mitjançà l’estudi detallat de la solució, desenvolupa, tramita i controla com a gestor integral, la redacció del projecte i el tràmit de la llicència amb l’administració, així com la intervenció, el control de la despesa econòmica i la correcte aplicació de les solucions per part dels Industrials al llarg de la fase d’execució de l’obra, com a director de la mateixa.
Rehabilitación de un Inmueble. A menudo, a raíz del deterioro de los productos y acabados, elementos estructurales o la entrada en vigor de nuevas normativas, un edificio pierde sus condiciones de uso, seguridad o estética, y se hace necesaria una actuación de rehabilitación total o parcial (fachada, cubierta, escalera o ascensor, viviendas ) para recuperar las condiciones óptimas o adaptar las actuales. En este momento el Arquitecto, a partir del estudio detallado de la solución, desarrolla, tramita y controla como un gestor integral la totalidad del proyecto, gestión de licencia con la administración así como la intervención, el control económico y la correcta aplicación de las soluciones por parte de los distintos industriales a lo largo de la fase de ejecución de la obra como director de la misma.

Adequació de l’ús d’un Espai o Edifici. Ja sigui en el sector públic com en el privat, ens trobem amb edificis i espais amb un ús previ, on es té la idea d’implantar un de nou (Comercial, Oficines, etc... ). No deixa de tractar-se d’una reforma integral d’un edifici, un local o d’una o més plantes, però amb la necessitat d’una llicència d’activitats concreta a més de la d’obra segons el tipus d’intervenció. És l’adaptació dels espais i condicions amb les que es va pensar, les que generen incompatibilitats i incoherències amb el nou programa. La figura d’un Arquitecte, amb una visió global, pot optimitzar els recursos espaials i adaptar les necessitats del client a la realitat preexistent de la forma més racional i adient.
Adecuación del uso de un Espacio o Edificio. Ya sea en el sector público como en el privado, nos encontramos con edificios y espacios con un uso previo, en el que se pretende implantar uno nuevo ( Comercial, Oficinas, etc… ). Ne deja de tratarse de una reforma integral de un edificio, local o de una o más plantas, con la necesidad de una licencia de actividades concreta además de la correspondiente de obras según el tipo de intervención. Es la adaptación de los espacios y condiciones para las que se pensó, las que generan incompatibilidades e incoherencias con el nuevo programa. La figura del Arquitecto, con una visión global, puede optimizar los recursos espaciales y adaptar las nuevas necesidades del cliente a la realidad preexistente de la forma más racional y adecuada.

Estudis Previs | Estudios Previos

Clients amb un solar, un terreny on edificar o invertir, requereixen d’estudis quantitatius i qualitatius per a la implantació de diferents programes ( habitatge unifamiliar o plurifamiliar, comercial, d’oci, hoteler, docent, etc... ) i poder valorar amb tota la informació a les mans. L’estudi de la Normativa aplicable al Municipi o la llei i règim aplicables a aquell ús concret, ens fan determinar la solució que li ofereix més rendiment o que s’adapta millor a les seves necessitats del client, i una aproximació al valor i despeses que li suposarien, una valuosa eina a l’hora de veure si aquella idea es pot fer realitat.
Clientes con un solar, un terreno donde edificar, o quizás invertir, requieren a menudo de estudios cuantitativos y cualitativos para la implantación de distintos programas (vivienda unifamiliar o plurifamiliar, comercial, de ocio, hotelero, docente,... ) y poder valorar teniendo toda la información en sus manos. El estudio de la Normativa aplicable en el Municipio o la ley o régimen aplicable a ese uso en concreto, nos hacen determinar la solución que ofrezca más rendimiento y mejor se adapte a las necesidades del cliente, así como una aproximación al valor y costes generales, una valiosa herramienta a la hora de ver si aquella idea se puede hacer realidad.

Compliment de Normativa | Cumplimiento de Normativa

ITE ( Inspecció Tècnica dels Edificis ). Segons la nova llei, tots els immobles requereixen d’una Inspecció tècnica per avaluar l’estat de conservació en el que es troben, i actualitzar-lo en cas de no complir amb els mínims que marca la llei. L’objectiu d’aquesta inspecció és el d’obtenir un certificat d’aptitud expedit per l’Agència Catalana de l’Habitatge per dur un control del parc residencial plurifamiliar del país, o en el cas de trobar-hi quelcom en mal estat, reparar-ho i actualitzar les condicions d’ús i seguretat pels usuaris. Per a tal efecte, des del nostre estudi d’Arquitectura els nostres tècnics li proporcionen aquest servei , i s’encarreguen mitjançant una visita a l’immoble i cada un dels habitatges, de redactar el corresponent informe que es tramitarà a l’Administració, amb l’avaluació i valoració objectiva segons allò observat sota els paràmetres que la normativa regula.
ITE ( Inspección Técnica de los Edificios ). Según la nueva Ley, todo inmueble requiere de una Inspección Técnica Obligatoria para evaluar su estado de conservación, y actualizarlo en caso de no cumplir con los mínimos que marca la Ley. El objetivo de esta inspección, es el poder obtener un certificado de Aptitud expedido por “l’Agència Catalana de l’Habitatge” para llevar un control del parque residencial plurifamiliar del país, o en el caso de encontrar algo en un estado no óptimo, repararlo y actualizar las condiciones de uso y seguridad para los usuarios. Para tal propósito, desde nuestro estudio de Arquitectura, nuestros técnicos le proporcionan este servicio y se encargan mediante una visita al inmueble y cada una de sus viviendas, de redactar el informe que luego se tramitará a la Administración, con la evaluación según aquello observado bajo los parámetros que la normativa regula.

Cèdules d’Habitabilitat. En el cas que necessiti de la tramitació d’aquest certificat expedit per l’administració prèvia visita d’un Tècnic a casa seva, nosaltres li oferim el servei. Visita a l’habitatge objecte d’estudi, supervisió dels elements, espais i condicions d’aquest pel que fa a Condicions d’Habitabilitat segons Normativa, elaboració de la Cèdula pertinent en cas d’inspecció satisfactòria, i gestió del tràmit amb l’Administració.
Cédulas de Habitabilidad. En el caso que necesite de la tramitación de este certificado, expedido por la Administración, previa visita de un técnico a su casa, nosotros le ofrecemos el servicio. Visita a la vivienda objeto de estudio, supervisión de los elementos, espacios y condiciones de este en lo referente a Condiciones de Habitabilidad según la Normativa; elaboración de la Cédula pertinente en caso de inspección satisfactoria y gestión del trámite con la Administración.

Adaptació de projectes al CTE. Adaptació a la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació de projectes no construïts i redactats abans de l’entrada en vigor d’aquest, així com adaptació d’edificis per a la millora de les condicions d’ús, i seguretat vers l’usuari.
Adaptación de proyectos al CTE. Adaptación a la normativa del Código Técnico de la Edificación de proyectos no construidos pero redactados antes de la entrada en vigor de este, así como adaptación de todo tipo de edificios sujetos a esta Norma, para la mejora de sus condiciones de uso y seguridad generales al haber sido construido con anterioridad.

El caire pluridisciplinar i la visió generalista d’un Arquitecte són valors afegits per aquell que ha de pensar, projectar, i possibilitar que quelcom es construeixi en harmonia amb l’entorn, la realitat i les necessitats de les persones.
L’Arquitectura és Tècnica, Ciència... i també Art. Com a tal, parla del què som.

El carácter pluridisciplinar y la visión generalista de un Arquitecto son los valores añadidos de aquél que ha de pensar, proyectar, y posibilitar que algo se construya en armonía con el entorno, la realidad y las necesidades de las personas. La Arquitectura es Técnica, Ciencia... y también Arte. Como tal, habla de lo que somos.