Notícies | Noticias

2011-06-25

ITE. Inspecció Tècnica dels Edificis
--------------------------------------
La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:
Els edificis plurifamiliars d'habitatges en funció de la seva antiguitat.
Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
Si l'edifici o els habitatges de l'edifici s'han d'acollir a programes públics de foment de la rehabilitació

Terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el Certificat d’Aptitud corresponent:
Anteriors a 1930 - Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 - Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 - Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 - Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 - Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Us deixem un parell de links on poder informar-vos de tot allò corresponent a la Inspecció Tècnica dels Edificis així com la normativa aplicable:

Generalitat de Catalunya ( entreu a habitatge / rehabilitació / ITE ): http://www.gencat.cat
COAC ( Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya ): http://www.coac.net/ITE/

En el cas que el vostre immoble requereixi del certificat d’Aptitud aviat, amb la prèvia ITE obligatòria, contacteu amb els nostres tècnics que atendran.

ITE. Inspección Técnica de los Edificios
-------------------------------------------
La finalidad de esta inspección es instituir un sistema de control periódico del estado de los edificios de viviendas, para así verificar el deber que tienen los propietarios de conservar y rehabilitar sus inmuebles.

Deben someterse a la inspección técnica obligatoria:
Los edificios plurifamiliares de viviendas en función de su antigüedad.
Si lo determinan los programas o ordenanzas locales.
Si el edificio o las viviendas del edificio han de acogerse a programas públicos de fomento de la rehabilitación.

Términos máximos previstos para pedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el Certificado de Aptitud correspondiente.
Anteriores a 1930 - Hasta el 31 de diciembre de 2012
Entre 1931 y 1950 - Hasta el 31 de diciembre de 2013
Entre 1951 y 1960 - Hasta el 31 de diciembre de 2014
Entre 1961 y 1970 - Hasta el 31 de diciembre de 2015
A partir de 1971 - Hasta el 31 de diciembre del año en que el edificio cumpla los 45 años de antigüedad

Os dejamos un par de enlaces donde poder informaros sobre todo aquello que atañe a la Inspección Técnica de los Edificios y la normativa aplicable:

Generalitat de Catalunya ( entrad en habitatge / rehabilitació / ITE ): http://www.gencat.cat
COAC ( Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña ): http://www.coac.net/ITE/

En el caso que su inmueble requiera del certificado de aptitud en breve, con la previa ITE, contacte con nuestros técnicos, que atenderán todas sus dudas.

2011-06-22

Cèdules d’Habitabilitat
-------------------------
La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.
Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per:
Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors.
Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d’Habitabilitat la pot sol·licitar el propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat.i té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

Si necessita tramitar-ne una, contacti amb nosaltres i l’informarem del procés i de les tarifes. En cas que vulgui més informació, el convidem a visitar el lloc web de la Generalitat de Catalunya ( entreu a tràmits/ cèdula habitabilitat habitatge usat ): http://www.gencat.cat

Cédulas de Habitabilidad
-------------------------------------------
La cédula de habitabilidad es un documento administrativo que acredita que una vivienda es apta para ser destinada a residencia de las personas, y tiene las condiciones técnicas de habitabilidad según la normativa vigente.
Los locales, estudios, etc., no pueden disponer de cédula de habitabilidad ya que no tienen la consideración de vivienda.

La cédula de habitabilidad es necesaria para:
Transmitir una vivienda en venta, alquiler o cesión de uso, en primera transmisión o en posteriores.
Darse de alta de los suministros de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y otros servicios.

La cédula de habitabilidad la puede solicitar el propietario de la vivienda, el administrador o un representante autorizado, y tiene una vigencia de 15 años. Transcurrido ese plazo, es obligatorio solicitar una nueva.

Si necesita tramitar una, contacte con nosotros y le informaremos del proceso y las tarifas. En el caso de que quiera mas información le invitamos a visitar la web de la Generalitat de Catalunya ( entrad en trámites / cédula de habitabilidad de vivienda usada ): http://www.gencat.cat

2011-06-20

Inaugurar

1. v tr Començar un ordre de coses.
2. v tr Obrir al públic, etc., especialment amb certa solemnitat.
3. v tr Inaugurar una exposició, un teatre, un ferrocarril.
4. v tr Inaugurar una estàtua.

Avui inaugurem la Web Oficial d’ARQUISERRA - Estudi d’Arquitectura, Interiorisme, Urbanisme i legal, situat a la ciutat de Barcelona. Pretenem que aquesta sigui una eina de difusió i aproximació a la nostra feina, així com un mitjà d’atenció per a aquells dubtes o necessitats que en el camp de l’Arquitectura pogueu tenir.
No amb molta solemnitat, però sí amb satisfacció per haver iniciat quelcom nou, us donem la benvinguda i us convidem a contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió de la que requeriu solució.
També podeu seguir la nostra activitat mitjançant el Facebook i el Twitter.

Inaugurar

1. tr. Dar principio a una cosa con cierta solemnidad.
2. tr. Abrir solemnemente un establecimiento público.
3. tr. Celebrar el estreno de una obra, de un edificio o de un monumento.
4. tr. Iniciar algo nuevo.

Hoy inauguramos la Web Oficial de ARQUISERRA - Estudio de Arquitectura, Interiorismo, Urbanismo y Legal, situado en la ciudad de Barcelona. Pretendemos que ésta sea una herramienta de difusión y aproximación a nuestro trabajo, así como un medio de atención para aquellas dudas o necesidades que en el campo de la Arquitectura podáis tener.
No con mucha solemnidad, pero sí con satisfacción por el inicio de algo nuevo, os damos la bienvenida y os invitamos a contactar con nosotros para cualquier cuestión de la que requiráis solución.
También podéis seguir nuestra actualidad a través de Facebook y Twitter.