2006
GISA CAP-06415 ( 2V ) ADJUDICACIÓ del Concurs de GISA per a la Construcció del nou CAP Masquefa. Redacció dels projectes Bàsic i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut, Gestió de Llicències, estudi Geotècnic i projecte d’Activitats per a la llicència ambiental. NO CONSTRUÏT per raons alienes a GISA i el nostre equip.
GISA CAP-06415 ( 2V ) ADJUDICACIÓN del concurso de GISA para la Construcción del nuevo CAP Masquefa: Redacción del proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud, la gestión de licencias, el estudio geotécnico y el proyecto de actividades para la licencia ambiental.
NO CONSTRUIDO por razones ajenas a GISA y nuestro equipo.

Arquitectes: Luisa Alonso Pedrosa & J. Fr. Serra Monguió