2006
Redacció del Projecte Bàsic, Projecte Exeutiu i posterior Direcció d’Obres, per l’adequació i reforma interior de l’edifici d’Oficines Seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya al c/ Albareda 2 - 4 cantonada amb el c/ Carrera 12 - 24 de la ciutat de Barcelona, així com de la Façana i Coberta. EXP. 1/06; EXP. 150/06; EXP. 67/07
Redacción del proyecto Básico y Ejecutivo de condicionamiento y reforma interior del edificio de Oficinas Sede de los Servicios Territoriales del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en la c/ Albareda 2 - 4 esquina c/ Carrera 12 - 2 4 de la ciudad de Barcelona, así como de la Fachada y cubierta, junto a su posterior Dirección de Obras. EXP. 1/06; EXP. 150/06; EXP. 67/07
Sup. aprox. 7.848,66 m²
Pres. aprox. 8.269.648,13 Euros