2005
Redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i posterior Direcció d’Obres per l’adequació i refroma interior de l’Edifici d’Oficines Seu Central del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al c/ Sepúlveda 148 de la ciutat de Barcelona. EXP. 34/05; EXP. 99/05
Redacción del proyecto Básico, Proyecto Ejecutivo y posterior Dirección de Obras de condicionamiento y reforma interior del edificio de Oficinas Sede Central del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en la c/ Sepúlveda 148 de la ciudad de Barcelona. EXP. 34/05; EXP. 99/05
Sup. aprox. 7.848,66 m²
Pres. aprox. 7.817.103,72 Euros